Ochrana osobních údajů

Společnost DM SERVICES, s.r.o. si je vědoma důležitosti zabezpečení práv a osobních svobod každého jednotlivce, a proto se, spolu s našimi zaměstnanci a zástupci, vždy řídíme při zpracování osobních údajů těmito principy:

 • Při zpracování osobních údajů jednáme spravedlivě a transparentně, vždy dbáme na práva a zájmy subjektů údajů a vycházíme jejich právům vstříc.
 • Od našich zaměstnanců shromažďujeme pouze osobní údaje nezbytně nutné k danému a konkrétnímu účelu a snažíme se jejich rozsah minimalizovat.
 • Poskytnuté osobní údaje zaměstnanců průběžně aktualizujeme a dbáme na jejich správnost.
 • Informovanost zaměstnanců o jejich právech v oblasti ochrany osobních údajů je pro nás samozřejmostí.
 • Zabezpečení a ochrana osobních údajů je věcí každého z nás, dbáme na zavádění nezbytných technických opatření a dodržování organizačních a procesních pravidel, včetně pravidelné kontroly a školení zaměstnanců.
 • Žádné z našich přijatých organizačních a technických opatření k zabezpečení zpracování a ochraně osobních údajů není „jen na papíře“.
 • O zjištěných nedostatcích mluvíme a nedostatky odstraňujeme, netolerujeme jejich opakování.
 • V rámci realizace zakázek poskytujeme správcům osobních údajů (klientům) potřebnou součinnost při plnění jejich povinností, zavádění opatření k zajištění bezpečného zpracování a ochraně osobních údajů, stejně tak i k naplnění jejich povinností z titulu práv subjektů údajů.
 • Jsme vždy otevření, umožňujeme správcům osobních údajů (klientům) provést kontrolu a audit zpracování osobních údajů, spolupracujeme a aktivně se podílíme na zlepšování stavu.
 • Vždy dbáme na dodržování daných nařízení a legislativních pravidel a zpracování osobních údajů v souladu s platnými zákony.
 • Při zpracování osobních údajů dbáme pokynů správce /klienta/.
 • Při zpracování osobních údajů poskytujeme klientům / správcům/ plnou informovanost o jejich zpracování. Jeho průběhu, zabezpečení i spolupracujících subjektech.
 • Další zpracovatele (subdodavatele) využíváme pouze po jejich předchozím odsouhlasení ze strany klienta / správce / při zajištění smluvního rámce.

Podpora klientům k GDPR

Naše společnost je připravena realizovat vaše zakázky v souladu s podmínkami stanovenými nařízením o GDPR.

Ať využíváte osobní údaje pro adresné oslovení naším prostřednictvím na základě souhlasu subjektů údajů, smluvního vztahu, nebo na základě vašeho oprávněného zájmu, jsme připraveni zajistit vám zpracování zakázek dle vašich potřeb a v souladu s tímto nařízením. A to včetně některých nových služeb, které vám mohou vyjít vstříc.

Samotné adresné oslovení pro marketingové účely poštovní listovní zásilkou s tímto nařízením zvýšilo svoji roli, a to zejména proti elektronickým formám sdělení, které navíc upravuje zákon 480/2004 Sb. a na které se bude vztahovat také další chystané nařízení - doplněk k GDPR: ePrivacy Regulation.

Oblastem ochrany dat, využívání osobních údajů k marketingovým účelům, dodržování zásad proti šíření obtěžující reklamy a plnění dalších stávajících legislativních a etických pravidel se věnujeme dlouhodobě. Nastávající změny ale byly i u nás impulsem k revizi stávajících postupů a  přijetí některých nových organizačních a technických opatření.

Díky zavedeným standardům jsme připraveni poskytovat naše služby v souladu s vašimi požadavky a pravidly GDPR.

Současně našim klientům nabízíme potřebnou součinnost a pomoc při nastavení jejich aktivit tak, aby splňovaly pravidla GDPR, zejména z pohledu realizace oslovení a naplňování práv subjektů údajů

 • Při realizaci konkrétních zakázek ze strany DM SERVICES
 • Při optimalizaci interních postupů marketingových aktivit a činností souvisejících se zpracováním dat a zabezpečením naplňování práv subjektů údajů
 • Při implementaci opatření k GDPR v rámci společnosti, tedy nejen v oblasti marketingu


Za společnost DM SERVICES, s.r.o.,
Milan Bek a Ladislav Bouška - jednateléspolečnosti